This Life & Me

تمایل محور زمین بر سطح مدار گردش انتقالی،ازطرفی باعث اختلاف روز و شب و از طرف دیگر چون افتاب در تمام روزهای سال بر تمام سطوح زمین یکسان نمی تابد،لذا مدت تابش خورشید در نقاط مختلف متفاوت است.این اختلاف باعث پیدایش مناطق سرد و گرم وایجاد فصول در مواقع معینی از سال میشود.

میان نواحی سرد(فرابار)ونواحی گرم(فروبار)هواجابه جامیشود.ازاین حرکت هوای سرد به طرف هوای گرم باد به وجود میاید.

اگراختلاف دما میان دو ناحیه کم باشد وفاصله ی این دو ناحیه از هم زیاد باشد،شدت بادضعیف و سرعت ان ازحدود15کیلومتردرساعت تجاوز نمیکند.ولی اگراختلاف دما زیاد وفاصله میان دوناحیه کم باشد،شدت بادزیاد و سرعت ان از100کیلومتر در ساعت تجاوز میکند.

بادهایی که سرعت وزش انها150الی300کیلومتردرساعت باشد،طوفان وتوفند نامیده میشوند.

نوشته شده در جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ساعت 15 PM توسط Noshin|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت